SUPERVÍZIA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

akreditácia MŠ SR znova vydaná 20.9.2011

cieľ aktivity:

Cieľom vzdelávacej aktivity je odborná príprava supervízorov pre prácu s ľuďmi. Supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s ľuďmi, pri ktorej sa supervidovaní učia kvalitnejšie vykonávať svoju prácu a získajú nové profesionálne schopnosti a zručnosti v metodike riadenia odborného personálu. Kurz je akreditovaný MŠ SR, po absolvovaní získa účastník certifikát.

cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí pracujú v oblasti práce s ľuďmi, s rôznymi klientmi, ale aj vedúci pracovníci, ktorí budú odborne kompetentní, indikovaní a motivovaní pre prácu supervízora. Požadovaným vzdelaním pre zaradenie uchádzača do vzdelávacej aktivity je vzdelanie vysokoškolské, a to minimálne 2. stupňa v pomáhajúcej profesii.Ďalšou podmienkou je dokladovaná prax (minimálne 3 roky) v sociálnej oblasti v práci so sociálnym klientom.
Maximálny počet účastníkov v jednej vzdelávacej skupine je 20 frekventantov.

obsahová náplň:

Účastníci absolvujú nácvik supervíznych zručností formou tréningu v malých skupinách (12-16 účastníkov v jednej skupine). Vo výcviku sa budú okrem teoretickej prípravy, ktorá je v rozsahu 1/4 celkovej prípravy využívať praktické nácviky a tréning zameraný na modelovanie, prehrávanie, rozbor kazuistík, s využitím video a audio nahrávok.
Tematické okruhy:
 • Teoretické základy supervízie
 • Podmienky supervízie
 • Formy a metódy supervízie
 • Sebareflexia a reflexia supervízora
 • Komunikácia v supervízii
 • Proces rozhovoru s klientom
 • Analýza supervíznych situácií
 • Supervízia pre študentov a nových pracovníkov
 • Supervízia tímu a organizácie
 • Vizualizácia v supervízii
 • Etika supervízora

celkový čas:

Príprava supervízorov predstavuje 6 blokov, každý v rozsahu 40 hodín. Celkový rozsah prípravy supervízorov je 240 hodín. Organizovaný býva 6 stretnutí zvyčajne každý druhý mesiac po 4 dni, po 10 vyučovacích hodín denne (celkové trvanie kurzu rok až rok a pol).

cena (neplatca DPH):

800 €

upresnenie termínu:

Priebežne zbierame prihlášky predbežných záujemcov, keď sa v priebehu roka prihlási dostatočný počet, oslovíme ich s ponukou otvorenia kurzu.

miesto konania:

V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava), alebo podľa požiadaviek klienta, na území celého Slovenska.
V prípade záujmu organizácie o vyškolenie viacerých zamestnancov je termín aj miesto kurzu dohodou.

forma aktivity:

Denná - prezenčná

odborný garant:

Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc, Centrum poradenských vzdelávacích a výcvikových služieb, Višňová 11, 831 01 Bratislava

prihláška:

Registrovať sa môžete online prihlaškou.

kontakt:

PhDr. Lenka Kleskeň, PhD., mobil: 0918 581 844, e-mail: lenka.klesken@assp.sk

služby:

Akreditované vzdelávanie

Ostatné kurzy a školenia

Projekty

Rodinná poradňa

Poradňa pre rodiny ktoré majú člena vo/po výkone trestu

Štandardy

Supervízie

Analýza poskytovania sociálnej pomoci a tvorba sociálnych plánov

Centrum pre rodinu
v kríze

Spolupracujúce organizácie