ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov 
MenuSkryť MENU

O nás

Občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ďalej len „ASSP“) vzniklo v roku 2000. Naším poslaním je prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov a zabezpečovaním praxí. Združujeme ľudí, ktorí pôsobia ako supervízori a pomáhajúci profesionáli. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti supervízií, sociálneho poradenstva, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a odborného vzdelávania.

Sme prvou organizáciou na Slovensku, ktorá realizuje od roku 2001 akreditované vzdelávanie supervízie v pomáhajúcich profesiách. Vedieme tiež zoznam akreditovaných supervízorov.

Na základe dlhoročnej praxe koncipujeme nové odborné vzdelávanie v sociálnej oblasti, čím šírime svoje skúsenosti a vedomosti. Ponúkame akreditované ako aj iné kurzy, ktorými podporujeme nie len odbornú, ale aj širokú verejnosť k rozširovaniu svojich vedomostí a zručností.

ASSP pôsobí v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a sociálneho poradenstva ako akreditovaný subjekt , sme tiež akreditovaným subjektom na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.

V rámci práce s klientskymi skupinami poskytujeme systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v sociálne kolíznej situácii.

Našimi klientmi sú rodiny, ktoré majú deti s problémovým správaním alebo poruchami správania, rodiny v zlej finančnej a sociálnej situácii, ako aj rodiny so vzťahovými problémami.

Ďalšou cieľovou skupinou sú rodiny s členom vo/po výkone trestu.u ako aj jednotlivci po prepustení z ÚVTOS.

Sme jedinou organizáciou v Bratislavskom kraji, ktorá poskytuje komplexnú postpenitenciárnu starostlivosť pre občanov po výkone trestu a ich rodiny.